Naujienų prenumerata
Susisiekite

Informacija neįgaliems ir riboto judumo asmenims Informacija neįgaliems ir riboto judumo asmenims

Jeigu Jūs arba kitas asmuo, kuriam užsakote paslaugas, yra neįgalus arba riboto judumo asmuo arba turi kokių nors kitų fizinių savybių, dėl kurių jam keliauti yra sunkiau nei kitiems asmenims, mes džiaugsimės, kad esate mūsų klientas, ir įsipareigojame suteikti Jums visą reikalingą pagalbą.


Tam, kad galėtume suteikti Jums kuo geresnę pagalbą, labai svarbu, kad Jūs laikytumėtės šių reikalavimų:

a) Informavimas užsakymo metu

Mes turime būti informuoti apie visus neįgalių ar riboto judumo asmenų reikalavimus, susijusius su bet kokiais specialiais poreikiais arba pagalba, prieš Jums pateikiant užsakymą, užsakymo metu arba Jums iš anksto įsigyjant bilietą.

Ši nuostata apima visus specialius poreikius, susijusius su apgyvendinimu, sėdimųjų vietų paskyrimu arba būtinosiomis paslaugomis ar nurodytų asmenų poreikiu vežtis medicininę įrangą, jei apie tokius poreikius žinoma užsakymo pateikimo metu arba įsigyjant bilietą.

Siekiant išvengti galimų abejonių, pranešimas, pateikiamas pagal šį skyrių, gali būti pateiktas kelionių agentui arba kelionių organizatoriui, iš kurio buvo pirktas bilietas. Kai bilietas skirtas kelioms kelionėms, pakanka pateikti vieną pranešimą, bet jame turi būti nurodyta išsami informacija apie tolesnių kelionių tvarkaraštį. Jūs gausite patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad mes buvome informuoti apie pagalbos poreikį. Jei negavote tokio patvirtinimo, Jūs privalote su mumis susisiekti. Priešingu atveju mes negalėsime garantuoti prašomos įrangos / paslaugų.

b) Pagalba uostuose ir keltuose

Atsižvelgdami į 14 skyriaus d dalį, mes ir terminalų operatoriai savo kompetencijos srityse nemokamai teikiame pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims uostuose, įskaitant jų įlaipinimą ir išlaipinimą, bei keltuose, kaip nurodyta ES reglamento Nr. 1177/2010 II ir III prieduose. Jeigu įmanoma, tokia pagalba bus pritaikyta individualiems neįgalaus arba riboto judumo asmens poreikiams.

c) Pagalbos teikimo sąlygos

Pirmiau nurodyta pagalba neįgaliems ir riboto judumo asmenims teikiama su sąlyga, kad:
  • mums arba terminalo operatoriui ne vėliau kaip prieš 48 valandas bet kokiomis ryšio priemonėmis buvo pranešta, kad asmeniui reikės tokios pagalbos;
  • neįgalus arba riboto judumo asmuo pats atvyksta į uostą arba mūsų ar terminalo operatoriaus paskirtą vietą:

1. mūsų raštiškai nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip prieš 60 minučių iki paskelbto įlaipinimo; arba
2. jei įlaipinimo laikas nenurodytas – ne vėliau kaip likus 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko.
  • Remiantis 14 skyriaus c dalimi, visada būtina informuoti kelionių agentą arba kelionių organizatorių, iš kurio buvo pirktas bilietas. Kai vienas bilietas skirtas kelioms kelionėms, pakanka pateikti vieną pranešimą, bet jame turi būti nurodyta išsami informacija apie tolesnių kelionių tvarkaraštį. Jūs gausite patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad apie pagalbos poreikį buvo tinkamai pranešta.
  • Jeigu pranešimas, atitinkantis šio skyriaus nuostatas, nepateikiamas, mes ir terminlų operatoriai vis tiek dėsime visas pagrįstas pastangas siekdami užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama pagalba, ir neįgalusis arba riboto judumo asmuo galėtų įlipti, išlipti ir keliauti keltu.
  • Jeigu neįgalusis arba riboto judumo asmuo keliauja kartu su sertifikuotu šunimi vedliu, šuo gali būti apgyvendintas kartu su tuo asmeniu su sąlyga, kad mums, kelionių agentui ar kelionių organizatoriui buvo apie tai pranešta laikantis galiojančių nacionalinių taisyklių dėl sertifikuotų šunų vedlių vežimo keleiviniuose laivuose (jei tokios taisyklės yra).

d) Išimtys ir specialiosios sąlygos

Deja, tam tikrais atvejais mes, kelionių agentai ir kelionių organizatoriai galime atsisakyti patvirtinti užsakymą, išduoti ar kitaip suteikti bilietą arba įlaipinti neįgalų ar riboto judumo asmenį. Atsisakyti galime dėl toliau išvardintų priežasčių:
  • siekdami įgyvendinti taikomus valstybinius arba tarptautinius saugos reikalavimus;
  • jei keleivinio laivo ar uosto, įskaitant uosto terminalus, infrastruktūros ir (arba) įrangos konstrukcija yra tokia, kad neįmanoma užtikrinti saugaus arba tinkamo tokio asmens įlaipinimo, išlaipinimo arba vežimo.


Vis dėlto, jei dėl šio 14 skyriaus reikalavimų būtų atsisakyta priimti užsakymą, išduoti ar kitaip suteikti bilietą, mes, kelionių agentai ir kelionių organizatoriai vis tiek dėsime visas pagrįstas pastangas, kad atitinkamam asmeniui būtų pasiūlytos priimtinos mūsų teikiamos alternatyvios vežimo paslaugos.

Jei neįgalų arba riboto judumo asmenį, kurio užsakymas yra patvirtintas arba kuris turi bilietą ir atitinka 14 skyriaus a dalies reikalavimus, vis dėlto atsisakyta įlaipinti remiantis ES reglamento nuostatomis, tokiam asmeniui bei lydinčiajam asmeniui, kaip apibrėžta toliau, bus galimybė pasinaudoti teise atgauti sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu. Teisei pasirinkti kelionę atgal arba kelionę pakeistu maršrutu taikoma sąlyga, kad turi būti tenkinami visi saugos reikalavimai.

e) Palydos poreikis

Jeigu tai tikrai būtina, mes, kelionių agentai ir kelionių organizatoriai galime reikalauti, kad neįgalus ar riboto judumo asmuo keliautų kartu su kitu asmeniu, kuris gali suteikti jam reikalingą pagalbą. Teikiant keleivių vežimo paslaugas, lydintysis asmuo vežamas nemokamai. Kai vežėjai, kelionių agentai ir kelionių organizatoriai reikalauja lydinčiojo asmens buvimo, jie privalo nedelsdami pranešti neįgaliam arba riboto judumo asmeniui konkrečias to priežastis.